Hiệu trưởng: Bà Hồ Thị Bích Nhàn, trình độ đào tạo ĐHSPMN, có 21 năm công tác liên tục trong GDMN, trong đó có 12 năm làm quản lý; phó hiệu trưởng: Bà Phạm Thị Thanh Lâm, trình độ đào tạo ĐHSPMN, có 32 năm công tác liên tục trong GDMN trong đó có 17 năm làm quản lý, Phó hiệu trưởng: Bà Phùng Thị Luân có trình độ đào tạo ĐHSPMN, có 18 năm công tác liên tục trong GDMN trong đó có 12 năm làm quản lý.

Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ đào tạo trên chuẩn; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý giáo dục, lý luận chính trị theo quy định; có nhiều năm công tác trong ngành, được tập thể giáo viên, nhân viên tín nhiệm. Hằng năm, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đều được đánh giá xếp loại khá trở lên theo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường MN.